Kari sítě

Suroviny na výrobu kari sítě
Prvotní surovinu pro výrobu kari sítí je železná ruda. Ta musí projít specifickým technologickým procesem, aby vznikla betonářská ocel s požadovanými vlastnostmi pro jeich výrobu.

Postup výroby oceli na kari sítě

Železnou rudu je třeba upravit drcení, spékáním malých kusů nebo lisováním tak, aby mohla být vsazena do pece.
Ve vysoké peci pomocí vysokopecního koksu probíhá výroba železa ve čtyřech etapách.  Sušení, redukce, nauhličení a tavení probíhá v rozmezí od počáteční teploty 200°C v první etapě až po 2000°C v poslední etapě tavení. Výsledným produktem je bílé ocelárenské (na výrobu kari sítí) a šedé slévárenské surové železo. Dalšími produkty je struska a vysokopecní plyn. Železo nemá tak dobré vlastnosti díky obsahu většímu množství uhlíku.
Proto je většina surového železa zpracovávána v ocelárnách. Ocel je sloučenina železa, uhlíku a dalších doprovodných prvků. Surové železo je zpracováváno zkujňováním, které spočívá ve snížení obsahu uhlíku a dalších přimíšených prvků. Zkujňování se provádí buď v konvertorech nebo v nístějových pecích.
Ocel má ve srovnání se surovým železem vyšší bod tání, je měkčí, kujná, houževnatější a čistší. Tváření se provádí kováním, válcováním a tažením. Charakteristické vlastnosti u betonářské oceli je tažnost, charakteristika soudržnosti, mez kluzu, maximální skutečná mez kluzu, průřezové rozměry a tolerance, únavová pevnost a svařitelnost.
Betonářská ocel vhodná pro kari sítě spadá do 10 třídy a vyrábí se z tvářené ocele.

Normy stanovující charakteristické vlastnosti betonářské oceli

Charakteristické vlastnosti betonářské ocele jsou stanoveny normou a smluvními podmínkami. V normě ČSN EN 10080 jsou stanoveny všeobecné provozní charakteristické vlastnosti svařitelné betonářské oceli, které se používají na výztuž betonářských ocelí. Mohou být ve tvaru tyčí, svitků, továrně vyrobených a strojově svařených kari sítí, rozvinutých výrobků nebo příhradových nosníků. Povrch uvedených výrobků  může být hladký s žebírky nebo vtisky. Norma obsahuje mimo jiné i směrnice EU pro stavební výrobky. V EU je vyráběno přes čtyřicet druhů betonářské výztuže. Proto byla vypracována norma ČSN 42 0139, kde jsou doplněny technické parametry a a charakteristiky betonářských ocelí používaných a vyráběných na území české republiky. Je doplněna značením a porovnáním s podobnými výrobky. Tato norma je pro výrobce žebírkových betonářských ocelí vyráběných válcováním za tepla ve tvaru tyčí nebo svitků a pro výrobce žebírkových ocelí tvářených za studena.

Betonářské oceli vhodné pro výrobu kari sítí

Ocel se řadí do devíti tříd podle jakosti a chemického složení. Všechny třídy jsou uvedeny ve Strojnických tabulkách. Třídy jsou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Třída 10 – betonářská ocel používaná na kari sítě
Jedná se o nevíce používanou ocel a patří k nejlevnějším vyráběným ocelím. Nemají zaručený stupeň čistoty, mají nízký obsah uhlíku a jsou bez záruky chemického složení. Dosahují pevnosti v tahu 400 – 790 MPa ale jejich pevnost nebývá zaručena. Záruka bývá obvykle na minimální mez pevnosti v tahu, popřípadě mez kluzu v tahu, svařitelnost u výběrových taveb a tvárnost za tepla. Ocel se dělí podle pevnostní řady ( 37, 42, 50, 75…). Tyto oceli jsou označovány jako 10 000, 10 004, 10 005. Pro oceli využívané na betonářské výztuže druhé dvojčíslí označuje střední mez kluzu. Z této oceli  se vyrábějí tyče hladké a žebírkové.

Normy pro betonářskou ocel na kari sítě

Technické dodací podmínky: ČSN 42 0139 – Norma specifikuje ocel pro výztuž do betonu, tyčovou a prutovou ocel, ocelové dráty, drátěná lana a článkové řetězy, tzn. svařitelnou betonářskou ocel všeobecně pro všechny rozměry

Rozměrové normy ČSN 42 5512, ČSN 42 5534, ČSN 42 5535, ČSN 42 5538 specifikují tyče kruhové, zkrucované za studena, žebírkové, hladké pro výztuž do betonu z oceli

Výroba kari sítí

Kari sítě patří ke kvalitním hutním materiálů. Stejně jako profilovaná ocel, profilovaná  a betonářská ocel, trubky a jekly. Všechny hutní materiály podléhají příslušným normám. Jejich velká výhoda je jejich pevnost, variabilita a dlouhá životnost.
Kari sítě jsou svařovány z rovné betonářské oceli. Což jsou tvářené tyče, které mají kruhový průřez a žebírkový povrch pro lepší přilnavost betonu. Obecně jsou také známé pod názvy betonka a roxor (může být i roksor). Tyto tvářené tyče – roxory jsou vyráběny za studena nebo za tepla. Technologie a postupy výroby ovlivňují jejich mechanické vlastnosti.

Svařování betonářské výztuže

Svářečské postupy a vybavení pro svařování výztužných částí z ocelí je stanoven normou ČSN EN ISO 17660-1 a ČSN EN ISO 17660-2 definuje technologie schválené pro svařování betonářských ocelí.

Metody svařování betonářských ocelí a druh spoje:
- ruční obloukové svařování obalenou elektrodou – tupý spoj s přivařenou podložkou
- obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu – spoj s přesahem
- obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG svařování – spoj s příložkami
- obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu – křížový spoj
- bodové odporové svařování – křížový spoj
- výstupkové svařování – křížový spoj
- odtavovací stykové svařování – tupý spoj
- stlačovácí stykové svařování – tupý spoj
- třecí svařování – tupý spoj a spoj s jinou ocelovou součástí
- tlakové svařování s plamenovým ohřevem – tupý spoj

Druhy kari sítí

Rozdělují se podle oceli ze kterých je svažovaná, podle rozměrů a velikosti ok. Uvedené sítě mají široké spektrum využití. Používají se například na armování, jako pletivo, na výrobu regálů, roštů, dekorací, krytů, voliér nebo kotců. Svařované jsou z černé oceli, pozinkované oceli a nerezu.
druhy:
Svařované sítě
žebírkové pletivo
armovací sítě – kari sítě
jednostranně lisované pletivo
oboustranně lisované pletivo

Klasické rozměry kari sítí

Kari sítě jsou svařovány z roxorů o průměru 4 – 8 mm. Klasické rozměry ok svařovaných sítí jsou o rozměrech od 100x100, 150x150 a 200 x 200 mm. Formáty kari sítí jsou 3x2m, 5x2,1 nebo 6x2,4m.  

Využití kari sítí

Původní využití kari sítí je ve stavebnictví na armování betonových ploch. Postupem času se začali využívat i v jiných odvětvích.

Stavebnictví
Železobeton je v podstatě kompozit tvořený z betonu jako matrice a kari sítí jako výztuž.

Beton
Jedná se o hmotu, ve které jsou tři základní složky. Jsou jimi voda, jako pojivo cement a kamenivo má funkci plnivo. Definice parametrů betonu je složitá. Rozdíly v kvalitě způsobuje velká variabilita betonových směsí, která ovlivňuje vlastnosti výsledného betonu. Rozdílnost vlastností betonu způsobují především příměsi a přísady jako jsou například přísady plastifikační, provzdušňovací nebo zpomalovače tuhnutí. Stejně tak kvalitu betonu ovlivňuje druh kameniva a cementu. Beton lze dělit do mnoha skupin podle mnoha kategorií. Betony se mohou dělit podle objemové hmotnosti, podle hutnosti, podle typu pojiva, podle podmínek, kde je beton vyráběn nebo podle typů výztuží. Nevyztužený, tedy prostý beton má v tahu 10x menší únosnost než v tlaku. Proto se prostý beton nepoužívá na prvky namáhané ohybem a tlakem, protože i při nepatrném namáhání dochází k lomu. Základní vlastností pravého betonu je velká pevnost v tlaku. Trvanlivost na vzduchu i vodě, ohnivzdornost, tvárnost, odolnost vůči mechanickému poškození a nízká cena. Jeho velkou nevýhodou je velká hmotnost, tepelná vodivost, zvuková vodivost, nízká pevnost v tahu a křehkost. Proto je používán jako matrice pro železobeton.

Roxory a kari sítě
Roxory se používají jako výztuž do železobetonu. Betonářská ocel je namáhána v tahu, tlaku, krutu a ohybu. Většinou kombinovaně ne samostatně. Aby jim mohly odolávat musí mít vlastnosti jako je pevnost, tvrdost, houževnatost, pružnost, a tvárnost. Všechny tyto vlastnosti násobí a doplňují vlastnosti betonu.
Na ocelových prutech jsou zpravidla  žebírka pro lepší přilnavost betonu. Často u nich dochází i ke korozi. Pokud se jedná o malou míru koroze a nejedná o korozi rozsáhlou, kdy dochází k oloupávání zoxidovaných částí je dokonce prospěšná. Koroze ne povrchu roxorů zvyšuje mechanické spojení betonu a betonářské oceli.
Kari sítě se zpravidla prodávají v konkrétních rozměrech. I když se jejich formát dá velmi snadno upravit do požadovaného tvaru je možná je objednat na míru podle požadovaných rozměrů. Další jejich dobrá vlastnost je ta, že se dají ohýbat (pomocí strojové ohýbačky nebo ručně – to závisí na jejich průměru) je možné je stříhat nebo svařovat.


Železobeton
Jedná se o beton, do kterých jsou vložené různé konstrukce a prvky z betonářské oceli.  Armování betonu kari sítěmi se docílí toho, že velmi dobře přebírají tahové síly. Násobí se tak jejich požadované vlastnosti. Nutné je, aby byla výztuž vložená vhodně pod povrchem betonu tak, aby nedošlo ke korozi a ztrátě požadovaných vlastností. Jejich konkrétní vlastnosti a parametry jsou určeny normami. Železobeton se využívá na tvorba základových desek, vodorovných nosníků, konstrukce a pilíře mostů,

Obory, kde se kari sítě také využívají

I když jsou kari sítě primárně určeny pro armování, tedy pokládání do betonu, využití našli i v jiných odvětvích než ve stavebnictví.

Zahrádkáři
oplocení
Hojně se používají na oplocení pozemků za poměrně nízkou cenu. Většinou je půlí a využívají širší průměry pro delší trvanlivost. Zpravidla se na tyto účely využívají kari sítě s oky 100x100 mm.

Opora rostlin
Kari sítě a roxory našli uplatnění i jako vhodná opora rostlin. Jak popínavých jako je například hrách, víno nebo břečťan, tak i rajčat okurek nebo růží.

Konstrukce
Je vhodné je využít i na zahradní konstrukce otevřených zahradních domků a altánků, na regály, nebo držáky na květiny i nářadí. Díky své vysoké pevnosti a relativně nízké ceně.

Chovatelé
Kari sítě si velmi oblíbili i chovatelé. Jsou vhodné na stavbu kotců pro psy, nebo jiná domácí zvířata. Jsou bezpečné, pevné i cenově dostupné. Vhodné jsou i pro stavbu voliér. Tam je zásadní volba velikosti ok a svařovaného materiálu. Mohou se dávat i do země a zamezit tak podhrabání zvířat pod plotem.